ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi; yaşama ve vücut bütünlüğünün korunması haklarını esas alan, hukukun evrensel ilkeleri ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve anayasal düzenlemeler ile korunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili belirlenen tüm kurallara uymayı taahhüt eder. Bu kapsamda Üniversite; çalışanlar, öğrenciler ve diğer tüm ziyaretçiler de dahil olmak üzere Üniversitede bulunan herkesin sağlık, güvenlik ve refah ortamını sağlamakla sorumludur.

Bu sorumluluk doğrultusunda; mensuplarımızın ortak hareketi ile Üniversitemizde İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını geliştirmek, tüm paydaşların kendi sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri almalarını sağlamak, çalışanların davranışları sonucu etkilenebilecek diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak kurallara uymalarını sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında etkin katılımı teşvik ederek mümkün olan en fazla boyutta üretken iş güvenliği kültürünü oluşturmak, güvensiz davranışları azaltmak ve güvenli ve olumlu davranışları pekiştirmek amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda:

1. Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; veri ve bilgi temelli yaklaşımları, uygulanabilir ve etkin müdahale ve takdir mekanizmalarını kullanmayı, çalışma hayatındaki riskleri tespit ederek bu riskleri yok etmeyi ya da kabul edilebilir seviyelere getirmeyi,

2. Kurum içinde birimler ve yapılar arası ve gerektiğinde kurumlar arası koordinasyon, işbirliği ve iş sağlığı ve güvenliğine olan bağlılığı sağlamayı,

3. Tüm çalışanların, öğrencilerin, alt yüklenicilerin ve Üniversitemizde çeşitli amaçlarla bulunan ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamak için, ulusal ve uluslararası İSG mevzuatlarına göre her türlü tedbiri almayı, alınan tedbirler hakkında herkesin bilgilendirilmesini sağlamayı, İSGB kapsamında alınan tedbirler gereği kuralların uygulanıp uygulanmadığını denetlemeyi ve geri bildirim vermeyi,

4. Periyodik olarak yapılacak risk değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeler sonucunda ulaşılan risk analizleri ile iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek emniyetsiz durumları ve emniyetsiz hareketleri önceden tespit etmeyi ve önleyici tedbirler alarak çalışmalar yürütmeyi,

5. Yüz yüze ve uzaktan gerçekleştirilecek eğitimler ile tüm çalışanların ve öğrencilerin en etkili şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürüne sahip olmasını sağlayarak farkındalıklarını arttırmayı,

6. Kazaların önlenebilir olduğu inancıyla, raporlama ve izleme araçları ile ramak kala olaylar, meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının neden sonuç ilişkisini araştırarak, iş kazası ve meslek hastalıklarının tekrarlanmasını engellemeyi,

İş sağlığı ve güvenliği politikamızın temel ilkeleri olarak benimser, çalışma hayatının her alanında bu ilkeleri göz önünde bulundurmak suretiyle örnek bir kurum olarak çalışmayı hedefler.